Hướng dẫn

Cài đặt PHP 5.6 trên Ubuntu 16.04

24 / 08 / 2016

Trên Ubuntu 16.04, về mặc định khi cài PHP thì sẽ sử dụng version mới nhất là PHP7. Tuy nhiên, còn nhiều framework hay CMS chưa update kịp để tương thích với PHP7, nên sẽ vẫn cần sử dụng version dưới của PHP. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt PHP 5.6 trên Ubuntu 16.04 một cách dễ dàng.

Việc đầu tiên là cần phải loại bỏ các package PHP đang có trên hệ thống để tránh bị xung đột giữa các version,

$ dpkg -l | grep php| awk '{print $2}' |tr "\n" " "
$ sudo aptitude purge `dpkg -l | grep php| awk '{print $2}' |tr "\n" " "`

Nếu bạn có cài aptitude thì có thể gõ thêm câu lệnh thứ hai ở trên. Sau đó tiến hành thêm vào một repo cho PHP,

$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
$ sudo apt-get update

Sau khi update thông tin các packages ở trên repo, lúc này các bạn có thể cài đặt PHP5.6 và các gói module đi kèm của PHP như mcrypt, mbstring, xml, mysql ...

$ sudo apt-get install php5.6 php5.6-mbstring php5.6-mcrypt php5.6-mysql php5.6-xml php5.6-fpm php5.6-cli git

Cài cắm xong, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy vấn,

$ php --version

Với module FPM, thì file cấu hình PHP lưu tại đây

/etc/php/5.6/fpm/php.ini

File config cấu hình cho web tại,

/etc/php/5.6/fpm/pool.d/www.conf

Để bật, tắt, khởi động lại hay kiểm tra trạng thái FPM, các bạn dùng các lệnh sau:

$ sudo service php5.6-fpm [start | stop | restart | status]

Như vậy là bạn đã có môi trường PHP 5.6 hoàn hảo trên Ubuntu 16.04 :)


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com