Hướng dẫn

Cho phép SSH key kết nối tới server

23 / 08 / 2016

Để kết nối tới server, thông thường chúng ta sẽ thông qua kết nối SSH, và vì thế, các bạn cần phải tạo sẵn SSH key trên máy của các bạn, còn việc tiếp theo phải làm là đưa khoá công khai (public key) này lên chứng thực ở trên server.

Bạn sẽ cần thực thi câu lệnh sau để đẩy khoá công khai lên server:

$ cat ~/.ssh/PUBLIC_KEY_NAME.pub | ssh USERNAME@SERVER_IP "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

Ở đây,

  • PUBLIC_KEY_NAME.pub : là tên file khoá công khai mà bạn tạo, thông thường tên mặc định sẽ là id_rsa.pub.
  • USERNAME : tên người dùng của bạn khi kết nối tới server.
  • SERVER_IP : địa chỉ IP của server mà cần thực hiện kết nối tới.
  • ~/.ssh/authorized_keys : đây là file mặc định cấu hình của SSH để lưu danh sách các khoá cho phép thực hiện kết nối tới server.

Sau khi thực thi xong thì các lần truy vấn tiếp theo bạn sẽ có thể kết nối tới server mà không cần mật khẩu.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com