Hướng dẫn

Thiết lập module gzip trong nginx để tối ưu hoá tốc độ

02 / 09 / 2016

Để tối ưu hoá tốc độ load của trang web, một phần không thể thiếu đó là việc cấu hình nén dữ liệu trong việc truyền tải, cụ thể hơn là việc bật chế độ gzip encoding trong web server.

Để kiểm tra xem trang web đã được thiết lập module gzip hay chưa, bạn có thể sử dụng công cụ curl để kiểm tra thông qua với request để xem nội dung của header,

curl -H "Accept-Encoding: gzip" -I http://localhost/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu)
Date: Tue, 02 Sep 2016 20:04:16 GMT
Content-Type: text/html
Last-Modified: Tue, 29 Aug 2016 01:12:07 GMT
Connection: keep-alive
Content-Encoding: gzip

Nếu như các bạn thấy có kết quả là Content-Encoding: gzip thì có nghĩa là module gzip đã được cấu hình rồi, ngược lại, bạn nên cấu hình cho web server.

Việc cấu hình khá đơn giản, các bạn mở file /etc/nginx/nginx.conf lên và gỡ bỏ comment ở mấy dòng gzip_*. Cuối cùng thì được cấu hình tương tự thế này:

gzip on;
gzip_disable "msie6";

gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_min_length 256;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype image/svg+xml image/x-icon;

Sau đó khởi động lại nginx và thực hiện request để kiểm tra lại là được.


Quay lại danh sách
CHIA SẺ BÀI VIẾT
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com