Tài liệu

Giới thiệu và chia sẻ các sách và tài liệu hữu ích cho lĩnh vực công nghệ.

KodeMate - Ebook miễn phí - HBase Essentials
Tài liệu
Ebook miễn phí - HBase Essentials
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 28/10/2016 là, HBase Essentials.
KodeMate - Ebook miễn phí - Unity 4 Game Development HOTSHOT
Tài liệu
Ebook miễn phí - Unity 4 Game Development HOTSHOT
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 27/10/2016 là, Unity 4 Game Development HOTSHOT.
KodeMate - Ebook miễn phí - Mastering ElasticSearch
Tài liệu
Ebook miễn phí - Mastering ElasticSearch
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 25/10/2016 là, Mastering ElasticSearch.
KodeMate - Ebook miễn phí - Natural Language Processing with Java and LingPipe Cookbook
Tài liệu
Ebook miễn phí - Natural Language Processing with Java and LingPipe Cookbook
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 24/10/2016 là, Natural Language Processing with Java and LingPipe Cookbook.
KodeMate - Ebook miễn phí - 3D Printing Blueprints
Tài liệu
Ebook miễn phí - 3D Printing Blueprints
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 23/10/2016 là, 3D Printing Blueprints.
KodeMate - Ebook miễn phí - Advanced Express Web Application Development
Tài liệu
Ebook miễn phí - Advanced Express Web Application Development
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 22/10/2016 là, Advanced Express Web Application Development.
KodeMate - Ebook miễn phí - Nagios Core Administration Cookbook
Tài liệu
Ebook miễn phí - Nagios Core Administration Cookbook
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 21/10/2016 là, Nagios Core Administration Cookbook.
KodeMate - Ebook miễn phí - Penetration Testing with the Bash Shell
Tài liệu
Ebook miễn phí - Penetration Testing with the Bash Shell
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 20/10/2016 là, Penetration Testing with the Bash Shell.
KodeMate - Ebook miễn phí - Unity Multiplayer Game
Tài liệu
Ebook miễn phí - Unity Multiplayer Game
Cuốn sách miễn phí từ PacktPub hôm nay, 19/10/2016 là, Unity Multiplayer Games.
KodeMate
Chat với chúng tôi Chat với chúng tôi - kodemate.com